حس سازندگی در بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
از همان اوان طفولیت سازندگی بشر شروع می‌شود. برخی لوازم بازی که به حس اختراع و سازندگی کودک کمک می‌کند بسیار مفید است.

بشر هنگامی که پا به دنیا می‌گذارد از همان اوان زندگی شور و شوق در او پیدا می‌شود. می‌خواهد کارهایی بکند، از همان اوان طفولیت سازندگی او شروع می‌شود. این خاصیت با ساختن آدمک از برف، از تخته، از کاغذ شروع می‌گردد و ادامه می‌یابد تا به هنر، صنعت، نقاشی، مجسمه‌سازی، اکتشاف و اختراع می‌رسد. این نشان آن است که این جنس از همان قماش اصلی خلقت است که خاصیت خلقت و ابداع هم در وجود او هست، از آن آتش عظیم جرقه‌ای دارد و می‌خواهد اعمالی انجام دهد. این خاصیت روز به روز از او بیشتر تراوش می‌کند.