صفات الهی در بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
هرچند که سفره بزرگ حیات بشر و حیوانات دامان طبیعت است اما اگر دخالت بشر نباشد دام‌های اهلی و چارپایان به این صورت که اکنون جلوه می‌کنند نخواهند بود.

پس دانستید که همه صفات الهی حتی قدرت خلاقه و آفرینش که مهمترین صفات و وابسته به علم و قدرت است در هر بشر نیز به اندازه و تناسب خودش موجود است. این امور با سلسله‌مراتب در عالم برقرار است و هر کس به نسبت خود مقداری از قدرت را دارد، کما این که زمین هم که موجود اصلی و مادر ما است از این قدرت برخوردار است و آفتاب بیشتر از او. به همین لحاظ خلق و مرگ ما در درجۀ اول وابسته به زمین و عوامل او و در درجۀ بعد وابسته به آفتاب و نیروی وی است و اگر مدتی آفتاب اشعۀ خود را کاملاً دریغ دارد زمین با تمام موجودات آن خواهند مرد. پس او هم قدرت خلق و تحول دادن به تناسب خود دارد و همین طور به سلسله‌مراتب در دنیا برقرار است و مجموع این امور عالم وحدت است و وحدت یک چنین معنی وسیعی دارد، نه اینکه آن را فقط به معنای اتحاد بین گروه‌هایی از بشر بدانیم. چنین معنی برای وحدت خیلی کوچک و ناچیز است.