بشر برای خود ساخته است

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

نکتۀ دیگر این است که این محصول که بشر به وجود آورده برای مصرف خود او مناسب است و به راهنمایی خرد خداداد و سرنوشت آن را برای نیروبخشی خویش به وجود آورده زیرا دارای ویتامین‌ها و قدرت بیشتری نسبت به میوه‌های طبیعی است و لذا با زحمت و فکر آن را تولید کرده تا خود بیشتر از آن استفاده برد. مانند آن است که برنج و گوشت و کدو و گوجه‌فرنگی و سایر موادی که از آن غذا ساخته می‌شود در طبیعت وجود دارد اما بشر برای مصرف خود و به نفع خود به کمک عقل خداداده این مواد را به تناسب نیکویی به هم ترکیب می‌نماید، غذایی لذیذ می‌سازد که برای او خیلی خوب است ولی همین غذا برای برخی حیوانات مطلوب نیست.

و اما حیوانات وحشی که بشر راه استفاده از میوه‌های پروردۀ خویش را بر آنها بسته و آنها را به داخل شهرها راه نمی‌دهد از همان میوه‌های صحرایی استفاده می‌کنند و مواد آنها برای آن حیوان کافی و مطلوب است و این تقسیم‌بندی مثل هر تناسب دیگر در عالم محفوظ و منظم است.