قدرت بشر هم از قدرت الهی است

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

در اینجا نبایستی سوء تفاهم شود که محصول طبیعی الهی مثل گلابی میوه‌ای سخت و کوچک است که در کوه و جنگل به عمل می‌آید و محصول زحمت یک انسان میوه درشت و پرآب می‌باشد. حقیقت این است که آن نیرویی که یک باغبان را قادر ساخته محصول عالی تربیت کند از قدرت الهی است. چه کسی این نیرو را داد. چه کسی این فکر را به او داده که این راه و روش را برگزیند، چه کسی این وسائل و ابزار و کودها را در اختیار او قرار داده که به کمک عقل و فکر خداداد آنها را به کار اندازد و از آن بهره‌برداری نماید تا میوه‌های درشت به وجود آورد.