اهمیت صبر در علم

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
با صبر و مدارا در امور علمی می‌توانیم روزی به کره مریخ سفر کنیم همان طور که به ماه رفته‌اند. (در بالا عکسی از مریخ نورد را مشاهده می نمایید.)

هر علمی که انسان دارد یا در پی کسب و توسعۀ آن است بدون انجام صبر از آن نتیجۀ مطلوب نمی‌گیرد، بلکه باید در آن صبر روا دارد. هیچ چیز فوری درست نمی‌شود. در تمام کارها دستور صبر داده شده است. تا علم با صبر توأم نگردد نتیجۀ مطلوب نمی‌دهد. دانشمندانی که به نتایج خوب رسیده‌اند در اثر حوصله و تعمق و تفکر دقیق موفقیت را کسب کرده‌اند. مخترعینی که به اختراعات جالب موفق شده‌اند در اثر صبر به این قسمت رسیده‌اند و مکتشفین در اثر تفکر عمیق پی در پی و صبر و دقت نتایج درخشان برگرفته‌اند. مثلاً اگر صبر کردیم و حوصله به خرج دادیم می‌توانیم روزی به کرۀ مریخ و سایر کرات سفر کنیم. اما با عجله و شتاب این کار انجام‌پذیر نیست. در هر کاری صبر و حلم لازم است. کار هرچه مهمتر و عظیم‌تر باشد صبر بیشتر برای آن ضروری است زیرا از راه صبر است که به قوت و قدرت می‌توان رسید. برعکس عجله مخرب همۀ کارها است.