آموزش خوشخویی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

وحدت این پایه را می‌گذارد که از طفولیت به اطفال در مدارس تلقین و آموزش به عمل آید که در خوشخویی تمرین کنند. به این ترتیب وضع جامعه فرق زیادی خواهد کرد. امروز چون اشخاص در این قسمت تمرین نمی‌کنند ضعیف می‌شوند. اگر تمرین خوشرویی نمایند در آن قسمت هم قوی خواهند شد.

مثلاً شخصی با خود فکر می‌کند که اگر با اشخاصی با خنده روبرو شود دیگر دستورات او را تمکین نخواهند کرد و از خلق او سوء استفاده می‌کنند. از ابتدا به طور مصنوعی خود را جلو آنها می‌گیرد و اخم می‌نماید، اما این کار شدت پیدا می‌کند زیرا عمل مزبور تمرین در ترشرویی است.