فایده صبر در امور

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
صبر در مقابل پیشامدها و حوادث به انسان مجال تفکر می‌دهد و راه را برای اصلاح باز می‌کند. این شخص جان لویس رهبر بزرگ معدنچیان امریکا است که در 1951 حادثه عظیمی در معدنش اتفاق افتاد ولی با خونسردی آن را چاره‌جویی کرد.

این مطلب کاملاً روشن است که در هنگام برخورد به گره‌ها و مشکلات داد و فریاد راه انداختن و خودخوری و ناسزا گفتن و این قبیل امور هیچ گرهی از کار باز نمی‌کند و فایده‌ای نخواهد داشت. برعکس با صبر کردن همۀ مشکلات حل می‌گردد. این که گفته‌اند «الصبر مفتاح الفرج» بسیار متین است. صبر معجون بسیار عجیبی است که هزاران رموز دارد. شما باید حتماً غذا بخورید. مقدر این است که غذا را با صبر و آهستگی تهیه کنید و حتماً در دهان بگذارید و حتماً بجوید، در معده برود و شیرۀ آن به بدن شما داخل گردد و سلامت شما ادامه بیابد. با این که صبر شما در این مورد تقدیر است اما غذا در معده خوب هضم می‌گردد و عمل گوارش درست انجام می‌شود. برعکس اگر عجله روا داشته و تند تند غذا خوردید معدۀ شما زیان می‌بیند در حالی که همان تقدیر هم انجام شده است. پس در این کار و خوب جویدن غذا و آرام غذا خوردن تمرین باید کرد تا سلامتی بیشتر شکفته گردد.