کوشش هر روز برای خود

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
مخصوصاً در بین اطفال این موضوع زیاد دیده می‌شود که قبل از رفتن به مسافرتی که مورد تمایل آنهاست ناراحت هستند و می‌خواهند آن را تسریع نمایند. اشخاص بزرگ هم چنین التهابی دارند و مثل مشهور «المسافر کالمجنون» به این لحاظ به وجود آمده است. اما هر چه بکوشند نمی‌توانند مقدر را جلو آورند.

پس تنها چاره صبر است و هر روزه کوشش برای همان روز لازم است. این که امروز کوشش کنی دلیل بر آن نیست که فردا کوشش نکنی. فردا هم باید کوشش کرد. کوشش هرروزه تازه و نو می‌شود. پس صبر با کوشش توأم است و هرچند در ظاهر متضاد به نظر می‌رسند ولی متضاد نیستند. لازم و ملزومند.

صبر آن است که فردا را نمی‌توانی به امروز بیاوری. کوشش این است که باید امروز بکوشی و فردا که رسید فردا نیز کوشش نمایی. کوشش تمام‌شدنی نیست منتها هر روز نو می‌شود.

اما هر چه کوشش کنی که فردا را به امروز بیاوری نمی‌شود و محال است. بایستی فقط صبر کنی تا فردا بیاید. نه‌تنها فردا بلکه هر چه سعی کنی نمی‌توانی یک ثانیه دیگر را هم جلو بیاوری. بایستی صبر کنی تا آن ثانیه خود فرا رسد. در این صبر و انتظار باید کوشش مربوط به حال را انجام دهی. کوشش غلط آن است که سعی کنی فردا را جلو بیاوری و این باطل است.