صبر یگانه داروی عمر است

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
گرمای تابستان ما را ناراحت می‌کند و منتظریم هرچه زودتر بگذرد و پاییز بیاید. اما چون پاییز فرا رسید از آن هم ناراحت می‌شویم.

بشر بایستی مسیر عمر را طی کند اعم از این که برای او مطلوب باشد یا نباشد. به چه وسیله‌ای این کار انجام می‌شود؟ با صبر و مدارا. داروی بشر صبر است و نمی‌تواند عجله کند و عمر را یکباره طی نماید بلکه باید صبر کند تا کم کم بگذرد. حتی قدرت آن را ندارد که یک دقیقه در آن تعجیل روا دارد و آن را جلو بیاورد. لذا ناچار است آن قدر صبر کند تا جریان عمر بگذرد. اما اگر عجله کرد و فرض کنید اقدام به خودکشی نمود البته اگر مقدّر او نباشد این خودکشی به ثمر نرسیده عمری را باید دچار گرفتاری و عوارض آن عمل زشت بگذراند. هم نتیجۀ مطلوب از عمر خود نگرفته و صبر نکرده ببیند عاقبت کار چه خواهد شد و منتظر نشده ببیند که بعد از این سختی‌ها روزهای خوشی در پی خواهد آمد. بدیهی است افسوس این کار را می‌خورد ولی فایده ندارد.