طلیعۀ بامدادی

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟
به جای دشمنی و مخالفت حامی برادران و خواهران نوعی خویش باش. بشر با وجود تفاوت رنگ و نژاد و ملیت و طبقات یکیست. ببینید در اینجا چگونه یک معلمه سیاه‌پوست با عشق و شوق به نوباوگان سفیدپوست دانش می‌آموزد.

اکنون که در طلیعۀ بامدادی این اشعه به سر می‌بری بیا و با وحدت آشنا شو، از آن معلومات برگیر، با آن خو کن و با اشعۀ آن گرم شو و از مکتب آن استفاده بر، با آن تماس داشته باش و اتصال پذیر و پیوند خود را با آن همواره حفظ کن تا مستانۀ این وحدت شوی و برای روزی که آفتاب وحدت جهان را فرا می‌گیرد آموخته و آگاه باشی.