عمل طفل نادان

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟
وقتی طفلی ناآگاه کبریتی برمی‌دارد و با آن بازی می‌کند خطر این هست که سرایی را به آتش کشد.

وقتی طفلی ناآگاه کبریتی برمی‌دارد و با آن بازی می‌کند و خطر این هست که سرایی را به آتش کشد وظیفۀ یک شخص بالغ آن است که او را پند دهد و از آن کار بازدارد. هرکس از افراد جامعۀ بشریت در حد خود مسئول است که رفتار خویش را پاکیزه سازد و در تطهیر اخلاقی تمرین کند و در مسابقۀ نیکویی سعی نماید گوی از میدان برباید. وقتی همۀ افراد جامعه و عالم بشریت چنین شدند دیگر مجالی برای انجام کار ناروا نخواهد ماند. درواقع بایستی همۀ افراد بشر چنان عاقل و آماده شنیدن حقایق باشند و آن قدر بر این راه مشتاق شوند و آن قدر تمرین و ورزش در کار نیکو کنند که به حلقۀ مهر و الفت جهانی چنگ زنند تا یک محیط سعادت درخشنده در عالم برقرار شود و آنچه سرنوشت و سرشت زمان است به طور درخشان تجلی نماید.