زندگی قرین سعادت

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟

هرگاه خواستی زندگانیت قرین سعادت گردد بایستی وحدت ادیان را قبول کنی تا خاطر تو و خاطر جهانی که اکثریت آن چنین فکری را پیدا می‌کنند از هر حیث آسوده گردد. بر دنیای قدیم بنگر که چگونه ابناء آن دیوانه‌وار بر سر اختلافات جزئی و سوء تفاهم بر جان یکدیگر آهنگ کردند و چه لطمه‌ها به هم زدند. دنیای امروز را نیز تماشا کن و ببین با این همه ادعا چگونه باز بهانۀ اختلاف در عقیده موجب خونریزی‌ها و سبعیت بین نوع انسان می‌گردد.