یک محیط سعادت

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟
بر دنیای قدیم بنگر که چگونه ابناء آن دیوانه‌وار بر سر اختلافات جزئی و سوء تفاهم به جان یکدیگر آهنگ کردند. (منظره‌ای از مبارزه گانگسترها با یکدیگر)

فکر کنید جامعه‌ای که اکثر افراد آن به همۀ خصال نیکو مجهز باشند و در خوبی و نیکوکاری شاخص شوند چه جامعه پاکیزه و خوبی خواهد شد. این است هدف وحدت از کوشش شبانه‌روزی و پی‌گیری که انجام می‌دهد.