چگونه باید وحدتی شد؟

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟

اما چگونه وحدتی؟ توقع ندارم سخنان مرا کورکورانه قبول کنی. این خلاف است بگویند کور شو و کر شو و تعقل مکن. خلاف است که گویند تعبدی بپذیر. می‌گویم عاقل باش، از عقل خداداده استمداد کن. در کوچکترین نکات فکر و عقل را به کار انداز و در همۀ امور زندگی فرزانه باش.