سخن من چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم
من چه گویم: وحدتی و عاقل و فرزانه شو مهرورزی کن به ابناء بشر، جانانه شو
گر که خواهی با سعادت زندگانی بگذرد وحدت ادیان قبول و جلوۀ این خانه شو
چون که نیت خیر باشد، زندگی شیرین شود هان به تو گویم که از جنگ و جدل بیگانه شو
دوری از آشوب و فتنه پند گو بر جاهلان پنجه زن در حلقۀ الفت بهین افسانه شو
کن تو دوری از خرافات و حقیقت را پذیر حامی همنوع خود در کعبه و بتخانه شو
بس تعمق کن ضمیر باطن خود را ببین عاشق و معشوق تو، بس گوهر یکدانه شو
تا درخشد نور وحدت در جهان چون آفتاب با فروغ وحدت نو خو کن و مستانه شو
عهد و پیمان برقرار و خاطری آسوده دار متن لوح ساده برگو شمع را پروانه شو
گرچه جاری شد به دنیا سیل وحدت بالعیان اندرین جزر و مد عالم خوش و دردانه شو
حشمت نیکو سیر در مدح وحدت این سرود در ره صلح و محبت ای بشر مردانه شو