اتفاق و اتحاد ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم
از وحدت ادیان تو صفایی برگیر با نالۀ مشتاق شفایی برگیر
زردشتی و عیسوی، بودایی و یهود با مسلم متفق عطایی برگیر