ای برادر بشری و ای خواهر انسانی

گلهای راهنمایی جلد دوم مهر یقین
ای بشر تو تنها نیستی و از عالم جدایی نداری. با هزاران پیوند به سایر مخلوقات زمینی و کره زمین و منظومه شمسی و سایر کرات و کهکشان‌ها اتصال قوی داری. میلیون‌ها کهکشان در عالم کشف و مشاهده کرده‌اند که مثل این سحابی صورت مارپیچی دارد. این توده عظیم مشتعل با سرعت به دور خود می‌پیچد و عالم‌ها را تشکیل می‌دهد. این عکس‌های علمی که رصدخانه‌ها برداشته‌اند تأئید نظریه کرات است که در جلد اول این کتاب در قسمت قدرت خلاقه نورالانوار در جلد اول گل های راهنمایی بیان گردیده است.

در هر کجای جهان زندگی می‌کنی، از هر نژاد و هر رنگ و هر طبقه و رسته‌ای که هستی این را به طور مسلم بدان که دل یک نفر وحدتی با ایمان محبت تو را به طور محکم و استوار در خود جای داده و آن را امری مسلم و قطعی و حتمی می‌شمارد نه خیالی زودگذر و سست. این محبتی نیست که به زبان بگویند تا طرف خوشدل گردد بلکه امری ریشه‌دار و حقیقی است که پایۀ آن در دل گذارده شده و خرد آن را آبیاری کرده و حقایق بر آن کود پاشیده و آن را رشد داده و روز به روز آن را توسعه می‌دهد.

آری دل وصال به برادران و خواهران بشریت را این طور تلقی می‌کند. او می‌داند که عالم وحدت است و جدایی بین اجزاء آن نیست، دلی که خود را حتی به کرات و کهکشان‌ها و فضاهای بیکران متصل و پیوسته می‌داند چطور خود را از برادران و خواهران همنوع جدا می‌پندارد. این است نظر او در راه وصال عالم.

این حقیقت از آن روی بر من روشن شد که دل و دینم به دانش و حکمت نوین اتصال یافت و حقایق وحدت بر من آشکار گردید آنچنان که می‌کوشم بر تو هم آشکار گردانم.

پس از آن به طور کامل و یقین وحدت عالم را دانستم و یقین من بر آن استوار گردید و دانستم که هرچه در عالم است با تمام تنوع ظاهری جز مظاهر و جلوه‌های گوناگون یک وحدت کلی نیست که وحدت ادیان مظهری از آن است، پس همگی با هم برای اتصال و اتحاد ادیان بکوشید تا در محبت عالم کامروا شویم.