وحدت ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم تحلیلی از وحدت ادیان

اکنون که وحدت آن قدر مسلم، آن قدر فطری، این اندازه غریزی و طبیعی است، دلیلی نیست ادیان که پیروان آن همین افراد بشر هستند و برادران و خواهران نوعی یکدیگر به شمار می‌روند از هم جدا باشند و با حجاب مصنوعی نفرت، دشمنی، افکار نامناسب، خیالات باطل از هم دور و بعید بمانند. پس در راه وحدت ادیان بکوشید تا با طبیعت و فطرت الهی همگام باشید.