وحدت امر طبیعی است

گلهای راهنمایی جلد دوم تحلیلی از وحدت ادیان

وحدت امری طبیعی است و هیچ کس نمی‌تواند در عالمی که بنا و ساختمان آن بر وحدت پایه‌گذاری شده از وحدت جدا باشد و این کار امکان‌پذیر نیست. هیچ کس نمی‌تواند خود را از عالم جدا کند. یک فرد که در اجتماعی زندگی می‌کند ناچار است که همراه آن اجتماع باشد و با آنها متفق و همکار گردد. اگر بخواهد خود را منفرد و جدا گیرد، تکروی کند، راه خودخواهی و خودبینی پیش گیرد قابل زندگی نیست و به زودی از دایرۀ حیات خارج می‌شود.