هدف واحد ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم تحلیلی از وحدت ادیان

چنان که در مقالۀ ندای نیرومند درونی در صفحات 240 تا 253 بیان گردید وقتی با نظر دقت و توجه و خالی از تعصب و خودبینی بنگریم این نکته بر ما روشن و آشکار می‌شود که همه پیروان ادیان خواه بدانند یا ندانند، هدفشان پرستش یزدان مقتدر توانا است و هر کدام با زبان و لسان و طرز خاصی خدای سبحان را ستایش می‌نمایند.