تحلیلی از وحدت ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم
یهود و کافر و گبر و مسلمان همه تسبیح‌خوان بر فرد یزدان
خلیل و هم مسیح و دین زرتشت بود یزدان‌پرست و صلح‌جویان
همی گویند در تحلیل1 ادیان هماهنگی، که وحدت هست ایمان
بر آن باید 2 که وحدت آرد احسان که هر امر از وفاق افتد چه آسان
اگر خواهی جدا باشی ز وحدت درخت تفرقه بر داده خذلان3
بباید بود اندر شرق و در غرب به زیر پرچم وحدت فروزان
سپهری رهنما باشد سپهری کند ابلاغ حشمت سوی جانان

پانویس ها

  1. گفتن لا اله الا الله
  2. عزم باید کرد و بر آن باید بود
  3. نومیدی، بی‌ثمری