رازهای روشنگر

گلهای راهنمایی جلد دوم رنسانس نوین دانش

ناظرین اطاق همان بودند و اطاق هم همان بود که هست، فقط چراغ کمک به دید کرد و حقایق آن را روشن نمود. رازهای اساسی دانش هم که در دل دانش پنهان است همین حکم را دارد و مثل چراغی تمام زوایای علم را روشن خواهد نمود و بر بشر عرضه خواهد داشت.

آن وقت که این کلیدهای نوین به دست آمد خواهند دید چه شگفتی‌های تازه‌ای در علم موجود بود و چه اسراری در لابه‌لای آن نهفته بود که به کمک چراغ الهی روشن گردید.

آن وقت است که انوار نوین و بسیار درخشندۀ علم بر جهان می‌تابد و نور وحدت مثل ذره‌بینی حقایق این علم را روشن خواهد کرد. ذره‌بین چه می‌کند؟ دیدنی‌ها را بزرگتر و قوی‌تر می‌نماید و آن را برجسته و نمایان می‌کند تا بهتر روشن گردد.