کلید دانش چگونه روشنگر است؟

گلهای راهنمایی جلد دوم رنسانس نوین دانش
کلید دانش مثل چراغی است که تمام زوایای مجهولات را روشن می‌سازد. این تونل زیرزمینی ماهیتش تاریکی نیست هرچند که در آن هیچ پیدا نباشد. تاریکی آن به علت دور بودن از خورشید یا نور مصنوعی است به محض اینکه چراغی در آن بیفروزند خواهند دید که تونل در اصل تاریک نبود و نور چراغ ماهیت آن را آشکار کرد.

یک اطاق مجهز و آماده که در آن همۀ وسائل موجود است در تاریکی پنهان است. وقتی چراغی به داخل آن بیاورند چیزی بر اطاق اضافه نکرده‌اند و همان خواهد بود که هست منتها نور چراغ تاریکی را برطرف می‌کند، سایه‌ها را از بین می‌برد و همۀ زوایا را روشن و آشکار می‌سازد. در پرتو چراغ همه می‌توانند همه چیز را ببینند در حالی که قبل از آوردن چراغ همه در اطاق بودند ولی نمی‌توانستند چیزی را درست تشخیص دهند.