علم نیرو است

گلهای راهنمایی جلد دوم رنسانس نوین دانش

علم قدرت و نیرو است. چنانچه می‌بینیم بشر در راه توسعه و شکوفایی آن قدرت و نیرو خرج می‌کند؛ مال و دارایی را که مبنای نیرو است در این راه می‌ریزد و نیروی انسانی را که اساس قدرت است در این راه مصرف می‌کند تا علم را به دست آورد، چرا که علم خود نیرویی شگرف و بالاترین نیروها است.