علاقۀ بشر به دانش

گلهای راهنمایی جلد دوم رنسانس نوین دانش
در شبی که قایق ماه‌نشین آپولوی11 در کره ماه به زمین نشست (عکس بالا) شاید نیمی از افراد کره زمین از اشتیاق این خبر بزرگ تا صبح نخوابیدند و اخبار آن را گوش می‌دادند. (عکس از مجله زن روز)

چرا عالم بشریت این طور نگران و واله و شیفتۀ این جهش‌های دانش است به طوری که در شب فرود آپولو11 در ماه شاید نیمی از افراد بشر در روی کرۀ زمین خواب را بر خود حرام کردند تا اخبار این اقدام بشری را بشنوند و بخوانند؟