این همه زحمت و هزینه چرا؟

گلهای راهنمایی جلد دوم رنسانس نوین دانش
برای فرستادن هر موشکی چند میلیارد دلار به کار می‌رود و چند صد هزار دانشمند و متخصص و عالم و صنعتگر و کارگر شب و روز به کار مشغول می‌شوند و نتیجه این همه هزینه و این همه صرف وقت چیست؟

برای فرستادن هر موشکی چند میلیارد دلار به کار می‌رود و چند صد هزار دانشمند و متخصص و عالم و صنعتگر و کارگر شب و روز به کار مشغول می‌شوند و نتیجۀ این همه هزینه و این همه صرف وقت چیست؟ از این که بشر مثل مگسی که از کف اطاق به سقف بنشیند لحظه‌ای در ماه فرود می‌آید و سنگی برمی‌دارد و برمی‌گردد چه نظر دارد و چرا برای این کار که نسبت به عالم لایتناهی بسیار کم‌ارزش است این همه پول و نیرو مصرف می‌کند؟