رنسانس نوین دانش

گلهای راهنمایی جلد دوم
پیشرفت دانش قرن پسین شاهد گفتار باشد بعد از این
علم باشد قدرت و نیرویمان چون جهانبان بشکفد رازی بهین
در دل هر دانشی رازی نهان روشنی‌بخش و درخشان بر زمین
حیرت‌انگیز و جدید آید علوم نو درخشد، نور وحدت ذره‌بین
علم نیرو گیرد از این نورتاب جلوه‌گر بهگر نمایان و رزین
مظهر دانش منور در جهان مطمح1 و مطروح2 مطلق، دوربین
فیض‌بخش و فیصله در امر حق قائل و قائم، ظریف و بر یقین
زین طلایع شاد زی حشمت وزین شادمانی آورد بخت قرین

پانویس ها

  1. نظرگاه، مورد نظر و توجه
  2. طرح شده، افکنده شده