دانش از صفات الهی است

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه است
کیل دانش قابل پرشدن نیست و هرگز حدود و توقفی نخواهد داشت. اگر امروز توانستند پس از قرن‌ها بی‌خبری از سطح کره مریخ این طور عکس بگیرند، دلیل بر این نیست که بیش از این چیزی نخواهند فهمید. اکتشافات علمی روز به روز در حال پیشرفت است.

گفته شد که دانش از صفات الهی است و از ذات او قابل تفکیک نیست و نمی‌توان آن را از خداوند جدا دانست. عالم نیز یک چنین وضعی نسبت به خداوند دارد و نمی‌توان آن را از ذات الهی تفکیک نمود زیرا به محض تفکیک و جدایی حدود و مرز و محدودیت پیش میاید در حالی که محدودیت برای آن قابل تصور نمی‌باشد چرا اگر مدعی شدیم که کیل دانش روزی پر و لبریز می‌شود و دیگر گنجایش ندارد، باید گفت که عالم هم پر می‌شود و کیلش تمام می‌گردد در صورتی که چنین نیست. دانش توقف‌پذیر و قابل مهار کردن با هیچ قوه و قدرتی نیست و محال است بتوانند آن را در جایی حبس و محدود سازند. عالم هم همین حال را دارد.