اصل حرکت

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه است

علمای فیزیک و مکانیک می‌دانند که هر حرکتی در اثر مانعی توقف می‌کند. مثلاً چرخی را که به حرکت اندازید یا گلوله‌ای را که روی زمین صاف رها کنید در اثر سایش محور یا جدارهای آن به زمین بالاخره می‌ایستد. توپی که به بالا افکنده شود در اثر جلوگیری هوا بالاخره می‌ایستد و برمی‌گردد و گلولۀ توپ هر چقدر نیروی برد آن قوی باشد بالاخره در اثر فشار هوا و کشش زمین در حدی متوقف می‌گردد و سقوط می‌کند.