مژده فصل وحدت

گلهای راهنمایی جلد دوم
یارب برسان مژدۀ فصل وحدت آیین وفاق و مهر وصل وحدت
تا چند نفاق و جنگ و دشمن‌توزی برخیز و بزن چنگ به اصل وحدت