اعتدال در سخاوت

گلهای راهنمایی جلد دوم راه و رسم سخاوت

در سخاوت باید اعتدال را نگاه داشت و با حساب صحیح و منظم زندگی باید مقرون باشد و مانع نظم اقتصادی خانوادگی نگردد. دربارۀ تنظیم زندگی اقتصاد خانواده بعداً به تفصیل در کتاب خاصی بحث خواهد گردید و این روش اقتصادی وحدت خواهد بود که زندگی خانواده‌ها را نظم می‌بخشد و با آن نظم زندگانی اجتماع هم منظم خواهد شد.