راه عقل کدام است؟

گلهای راهنمایی جلد دوم راه دوست‌یابی
آیا راه دوستی را برمی‌گزینی یا راه جدال و نفاق و دشمنی؟ کدام بهتر است؟ آیا صلح و برادری و آرامش بهتر است یا این محیط مرافعه و دعوا که صدها نفر را به جان یکدیگر افکنده است؟

اینها که راه عقل و خرد را اختیار کرده و با روش‌های خردمندانه زندگی خود را زینت می‌بخشند داروهای بسیار مجرب مؤثری به دست آورده‌اند که اثر آنها قطعی و جازم است. حال اختیار با تو است ای خوانندۀ عزیز که چه روشی را برگزینی.