اصل وحدت

گلهای راهنمایی جلد دوم از جدایی بپرهیز

پس از این که روشن شد که اصل عالم بر پایۀ وحدت استوار است و اتصال و پیوند ناگسستنی، خدا و عالم لایتناهی را به هم پیوسته، آن گاه باید جدایی مصنوعی و موقت را مخوف و وحشتناک دانست، همان طور که جدایی افکندن بین اتم‌ها در بمب اتمی موجب این همه غوغای شگفت‌انگیز و خرابی‌های پردامنه می‌گردد.