دنیای آمد و شد

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت از کیست؟

در یک ایستگاه که در آن ترن‌های برقی در آمد و شد هستند و جنبش عظیمی برپا است، عده‌ای از ترن‌ها با بار زیاد و مسافرها به ایستگاه وارد می‌شوند، عده‌ای با محموله‌های سنگین خارج می‌گردند و برای یک ناظر که از خارج می‌نگرد یک دنیا کار و فعالیت و آمد وشد نشان می‌دهد. آن کس که به کنه و اصل این حرکات وارد است، می‌داند که تمام قدرت‌های این ترن‌ها در کارخانه برقی نهفته که نیروی ترن را تولید و با سیم‌های هوایی به آنها انتقال می‌دهد.