سرنوشت جهان

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت از کیست؟
در یک ایستگاه که در آن ترن‌های برقی در آمد و شد هستند جنبش عظیمی برپاست. (در اینجا ایستگاه ترن های برقی چینی در جنوب پکن را مشاهده می نمایید، که با سرعت 380 کیلومتر در ساعت پرسرعت ترین ترن ها در جهان هستند.

پس اگر پرسند که این راه وحدت که راه عشق است از کیست و از کجا آمده جواب این است که این سرشت و سرنوشت جهان و این نیرویی است که برای حرکت عالم داده شده است.