عبرت برای بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر

این درس عبرت بزرگی است برای بشر که قابل انطباق با مادیات و معنویات هر دو می‌باشد و در هر موردی می‌توانیم امثال آن را در پیرامون خویش بجوییم.

همیشه قاعدۀ دنیا بر این است قصرهایی که با تزویر و ریا و مال مردم‌خوری برپا شده باشد از بین می‌رود و کلبه‌های راستان روز به روز بر آبادیش افزوده خواهد شد.