فرق آب و کف

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر
چیزهای ناپایدار و ناسودمند با اینکه تظاهر و جلوه موقتی دارند مانند کف دریا از بین می‌روند و آنچه سودمند و مفید است مانند آب دریا باقی می‌ماند.

در قرآن مجید اعمال پرتظاهر و ناسودمند و جنجالی را به آن کف و کارهای سودمند برای بشر را به آب رودخانه تشبیه کرده می‌فرماید: فاما الزبد یذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض (الرعد، 17) و اما کف به زودی محو خواهد شد و از آن چیزی نمی‌ماند و برعکس آنچه برای بشر مفید است در زمین پایدار خواهد ماند.