استواری یک بنا

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر
وقتی تزویر و عمل ناپاک و نامناسب پیش آید یک بنا هر چند بزرگ باشد فرو می‌ریزد و جز خرابه از آن چیزی باقی نخواهد ماند.

استحکام بنا در آن نیست که در زمینی وسیع با ظاهری آراسته و مصالح فراوان بدون توجه به بنیان و اساس بنا یک قصر بسازیم و آن را مصون از آفات روزگار بدانیم. آن قصری که پایه‌های آن سست و ناتوان باشد و بر اساس‌های نااستوار و لرزان قرار داده شده باشد هرچند عظمت و ظاهر آن چشم را خیره سازد و انسان را به اعجاب آورد به زودی فرو خواهد ریخت و همۀ زیبایی‌های آن از بین خواهد رفت در حالی که یک کلبۀ کوچک که با قاعدۀ صحیح و استوار بنا شده باشد پایدار خواهد ماند و قابل توسعه و ترقی هم خواهد بود.