انتقام گریبان می‌گیرد

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر

البته انتقام به این صورت نیست و این تشبیهی است ولی از لحاظ معنی صحیح است. همان تقلب‌های کوچک که تکرار و روی هم جمع می‌شود بی‌اثر نمی‌ماند و اثرهای آن در عالم روی هم گرد می‌آید. ممکن است مدتی اثر آن ظاهر نشود و لطف حق مدتی با انسان مدارا کند. اما وقتی زیاد تکرار گردد، شخص جری شود و همچنان روش ناپسند خود را ادامه دهد تمام آن عکس‌العمل‌ها دست به دست هم خواهد داد و تمام آن انتقام‌های کوچک روی هم انباشته می‌شود و یک قدرت بزرگ را تشکیل می‌دهد که به صورت سیلی بر او فرود خواهد آمد.