یک خیال واهی

گلهای راهنمایی جلد دوم تقلب و تزویر
در حالی که دچار دریای غم بود با خود می‌گفت: «این سیل از کجا آمد که گوسفندان مرا از بین برد؟»

راه تقلب و تزویر در خیال یک راه آسانتر و کوتاه‌تری برای رسیدن به مقاصد مادی به نظر می‌رسد. مثلاً یک نفر خواربارفروش ممکن است در خیال خود مجسم و فکر کند که با تزویر در مواد مورد احتیاج مردمان و غل و غش در آن هزینه تولید را کمتر و منافع خود را زیادتر خواهد ساخت و با این ترتیب در مدت کوتاه‌تر خواهد توانست ثروتی برای خویش فراهم آورد و تمتع خود را از دنیا بیشتر کند و برای خود ذخیره‌ای فراهم سازد که مانع از فقر و احتیاج او گردد. چنین کسی نمی‌داند که این حساب‌ها غلط است و ممکن است مدتی شخص را فریب دهد و به ادامۀ این روش وادار سازد. اما این کار عاقبت ندارد و روزی عمل او برملا و روشن خواهد شد و از او روی خواهند گرداند.