جدایی و نفاق

گلهای راهنمایی جلد دوم صفات نکوهیده
حیوانات معمولاً با صلح و سازش زندگی می‌کنند و مزاحم یکدیگر نیستند و در یک مرتع با هم سازش دارند و بدون مزاحمت به هم چرا می‌کنند و پیش آمدن چنین مناظری اتفاقی و زودگذر است.

به همین ترتیب باید دانست که جدایی و نفاق و دوری و دشمنی هم برای بشر زشت است. آدمی صاحب عقل و ادراک و دانش به این نکته پی می‌برد که در عالم وحدت زندگی می‌کند و پیوند ناگسستنی با موجودات جهان دارد و در این جهان با عظمت که همه چیز از مایۀ واحد تشکیل شده و حرکت آن در اثر روح بزرگ واحد تفکیک‌ناپذیر به وجود می‌آید، در این جهانی که همۀ ما به وسیلۀ اتم‌ها، عناصر هوا، فضا و سایر عوامل به هم متصل و پیوسته‌ایم اگر کسی ادعای جدایی کند یا در عمل و رفتار خود این رویۀ جدایی را بروز دهد، عملی خلاف سنت طبیعت انجام داده و زشت است. کلیۀ اعمال و رفتاری که انگیزۀ آن حسد و دشمنی و نفاق و اختلاف می‌باشد باعث جدایی افراد بشر از یکدیگر است و برای انسانی که ادعای عقل و دانش می‌کند این امور نارواست. وحدت ادیان نیز فرعی از این درس بزرگ طبیعت است.