زنبور عسل

گلهای راهنمایی جلد دوم صفات نکوهیده

آیا زنبوران عسل را در روی گل‌ها در حال مکیدن شیرۀ گلی دیده‌اید که چگونه بدون آنی غفلت و سستی از این گل به گل دیگر در پروازند و بال‌های کوچک آنها دائماً در حال زدن است؟ آیا پشه‌های ریز تابستانی را دیده‌اید که چگونه با این جثه کوچک و بال‌های نازک لاینقطع در حال بال زدن و پرواز هستند. اگر بشر موظف بود با مقایسه تناسب جثه خود چنین فعالیتی از خویشتن بروز دهد می‌بایستی دائماً دیوانه‌وار در حال دویدن و چرخ زدن باشد. بشر که خود را اشرف مخلوقات می‌شمارد خوب است که از لحاظ فعالیت نمونه باشد. اما می‌بینیم متأسفانه از بسیاری مراتب از موجودات دیگر عقب می‌ماند.