صفات نکوهیده

گلهای راهنمایی جلد دوم

برخی تصور می‌کنند که طرفداری از سرنوشت و تقدیر مساوی با قبول روح بی‌حالی و سکون و انتظار پیشامدهاست و مخصوصاً غربیان که در این قسمت مطالعات صحیح ندارند بیشتر اشتباه کرده و اشخاص تنبل را فاتالیست یا جبری می‌خوانند. در صورتی که این موضوع وقتی صحیح فهمیده شود کاملاً به عکس است و قبلاً در موارد مختلفه در کتب دیگر مطلب توضیح داده شده است.1

پانویس ها

  1. لطفاً به بیان نوزدهم (دینامیسم آفرینش) و بخش خودداری از غفلت جلد اول (گل‌های راهنمایی) رجوع فرمایید.