صفات زشت

گلهای راهنمایی جلد دوم مشخصات آدمیت
مرد ترش‌روی عبوس از همه چیز ناراضی است و حتی چند قطره باران او را چنان تلخ و خشن می‌سازد که عدم رضایت و ناشکری از چهره‌اش نمایان است.

در نقطۀ مقابل این صفات بگذارید نکته‌ای هم از بهیمیت بیان کنم. گفتیم که انسان باید خلق نکو و سخن خوش داشته باشد. البته این صفات بایستی از روی نیت خیر و محبت و انسانیت شعار آدمی قرار گیرد. چه اگر شخصی بخواهد با ظاهر آراسته و ماسک دروغین اخلاقی و سخنان فریبنده باطن پلیدی را پنهان کند بسی خطرناک‌تر از آن مرد ترش‌روی درشت‌سخن خواهد بود و علت آن واضح است زیرا شخص عبوس و کج‌خلق و تندگوی با اخلاق خود سپری ایجاد می‌کند که مردم بالطبع به او نزدیک نمی‌شوند و از وی دوری می‌گزینند و به این ترتیب از گزندش مصون می‌مانند اما شخصی که با پوشش شیرین و خوش‌ظاهر تلخی درون خود را می‌پوشاند و مردم را فریب می‌دهد او گرگی است در لباس میش و سمی است که با روپوش شیرینی پوشیده شده و با این ظاهر خدعه‌آمیز اشخاص به او نزدیک می‌شوند و در دام حیله و تزویر او می‌افتند.