نظارت زبان

گلهای راهنمایی جلد دوم مشخصات آدمیت

بسیاری مردمان زبانشان کنترل و نظارت ندارد و سخنان بیهوده از دهانشان مرتب جاری است. حرف می‌زنند بدون اینکه فایدۀ آن را در نظر گیرند. شایعاتی از دیگران شنیده و بدون تفکر در این که درست است یا غلط بازگو می‌کنند و به این ترتیب شایعات سوء را در جامعه گسترش می‌دهند، بدون فایده و منظور از اشخاص بدگویی می‌کنند، غیبت و سخریه و تخفیف و کم کردن ارزش‌های دیگران و عیبجویی از مردم عادت آنها است بدون این که متوجه عواقب آن باشند.