درس اتم

گلهای راهنمایی جلد دوم مظاهر وحدت در جهان
گردش اجزاء اتم به دور هسته درس بزرگ معنوی و اخلاقی به شمار می‌رود. در اینجا سازمان یک اتم هیدروژن و یک اتم کربن را ملاحظه می‌کنید.
همان طور که بارها گفته‌ایم پیوستگی اجزاء نامرئی بسیار ریزی به نام اتم چنان است که اگر آنها را از یکدیگر جدا سازند غوغایی به راه می‌اندازند که بمب اتمی نمونه‌ای از آن است. اینجا شکل قارچ‌مانند بمب اتمی پس از ترکیدن بمب در دریا نشان داده شده است.

گردش اجزاء اتم بر دور هسته و گردش کرات به دور یکدیگر که بشر امروز به نیروی علم و تجربه دریافته است درس بزرگ اخلاقی و معنوی نیز به شمار می‌رود. این درس با صدای رسا به ما می‌گوید که افراد بشر نیز بایستی مانند اجزاء اتم به دور یکدیگر مشتاقانه بگردند و دایرۀ محبت را حفظ نمایند و از نفاق و جدایی بپرهیزند. در این صورت است که با فطرت و طبیعت عالمی هماهنگ خواهند بود. برعکس اختلاف و جدا شدن آنها از یکدیگر به منزلۀ جدایی اجزاء اتم از یکدیگر است که ایجاد بمب وحشتناک و خانه‌برانداز اتمی خواهد کرد. این پندی است که به ما می‌آموزد که باید بین عالم بشریت همیشه وحدت و یگانگی و صمیمیت برقرار باشد. هرگاه از یکدیگر جدا شوند همان حال اتم‌های بمب اتمی را پیدا خواهند کرد. این است حقایقی که طلیعه‌ها و نورپاشی‌های مقدماتی و اولیۀ آن که مانند طلوع آفتاب در هنگام بامداد است بیان گردیده و امید است با عزمی استوار و تصمیمی راسخ در پی تحقیق برآیی تا حقیقت را دریابی و به وحدت نوین جهانی چنگ زنی تا کامیاب گردی.