درس معرفت

گلهای راهنمایی جلد دوم مظاهر وحدت در جهان
بعد از هر تاریکی ظاهری روشنی به وجود می‌آید. اینجا بیت‌المقدس را که مسکن و منشأ ادیان بزرگ بشری و معابد آنها بوده در هنگام سحر نشان می‌دهد که چگونه پس از ظلمت شب روشنایی بر روی آن ساطع می‌شود. در عکس، نزدیک به وسط گنبد بزرگ صخره یعنی محل معراج پیامبر اسلام (ص) دیده می‌شود.

این است دروس معرفت که از ناحیۀ وحدت بیان می‌گردد و کسی که می‌خواهد از این دروس نتایج درخشان برگیرد بایستی با فکر و عقل و تدبر اطاعت و انقیاد را هم پیشه سازد زیرا با سرکشی و خودبینی هیچ کس موفق به ازدیاد دانش خویش نخواهد گردید. توجه به این حقیقت موجب پدیدار شدن روشنایی است و این روشنایی نشانی از روشنایی کل عالم است که در دنیا ظاهر می‌گردد و درواقع مظهر ظهور است که با حسابی دقیق معین شده و با سرنوشت عالم توارد و تطبیق دقیق پیدا کرده است. این قاعدۀ دنیا است که بعد از هر تاریکی روشنی به وجود می‌آید و این درس را از شب و روز کرۀ زمین می‌توان گرفت که همیشه شب آبستن روز است، یکی از شعرا می‌فرماید

در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است