مظاهر وحدت در جهان

گلهای راهنمایی جلد دوم
آن که در کشتی نشیند بی‌خبر باشد ز حال هر غریق تا نگردد غرق در دریای وحدت کی کند طی طریق
از عنایت جلوه از حق می‌نماید اتحاد معنوی با خلوص نیتی درک معانی کن تو با فکری عمیق
انقیادی کن ز وحدت تا بیاموزی دروس معرفت این نشان مظهر نور ظهور است و حسابی بس دقیق
بعد ظلمت روشنی آید به مانند شب و روز جهان پس به اخلاق و صفات محسنه تجهیز شو مرد شفیق
انعکاس عشق اکبر در اتم بین تا کنی تصدیق ما اشتیاقی بر لقای 1حق بود معلول وحدت ای رفیق
(لکترون) عاشق صفت گردد به دور هسته در قلب اتم گر جدا سازند آنها راز وحدت آنچنان آرد حریق
بذرافشانی کند حشمت چو خور 2اندر طلوع صبحدم هان به عزم استواری شو پی تحقیق با قلبی رقیق

پانویس ها

  1. دیدار
  2. خورشید