بذر وحدت

گلهای راهنمایی جلد دوم شأن وحدت لایزال

همچنین یزدان مقتدر دانا و توانا را سپاسگزار است با کمال توفیق بذر وحدت دینی را در جهان پاشید و اتصال ادیان جهان را پایه‌گزار و مسبب گردید.