شأن وحدت لایزال

گلهای راهنمایی جلد دوم
این وحدت نوین جهان لایزال باد نافذ ز نور رحمت عین‌الکمال باد
دهرت بساط نغمۀ وحدت بگسترد بر خلق حق گذار پیامم زلال باد
برخیز و گوش و هوش بده بر ندای حق بر شأن وحدت آیت قدر و جلال باد
نور غیاب حق بدرخشیده در جهان بر روی عاشقان حقیقت وصال باد
در روزگار منشأ الهام (وحدت) است ابلاغ (یوم کامل دین) بی‌زوال باد
منت خدای را که به فرمان ایزدی پاشیده بذر وحدت دین: اتصال باد
باید قبول کرد به وحدت زنیم چنگ راه سعادت (اعتصمویت) دلال باد
با فتنه و فسون نتوان زیست در جهان برنامه لازم است که صدر کمال باد
دوران این زمان که ستیز است و اختلاف نجم خجسته مظهر صبح وصال باد
وین اقتصاد ناقص و آشفتۀ جهان تبشیر راه اعظم و پراعتدال باد
حشمت بیان روشنی از لوح می‌کند بر طالبان راه حقیقت بذال باد